top of page

אמיתי בן אור ושות', משרד עורכי דין

 

אתר אמיתי בן אור ושות', משרד עורכי דין (להלן: "האתר") מקדם בברכה את קהל המשתמשים בשירותי האתר.

האתר הינו אתר אינפורמטיבי המכיל תכנים משפטיים ואחרים בין היתר בנושאים הבאים: אזרחות פורטוגלית, דיני עבודה, דיני פשיטת רגל, פירוק חברות, דיני עבודה, מקרקעין, משפט מסחרי, דיני חברות, וכן תכנים נוספים בסוגיות משפטיות וחוץ משפטיות שמועלים על ידי בעלי האתר אמיתי בן אור, עו"ד (להלן: "בעלי האתר") ו/או על ידי מי מטעמם ו/או על ידי צדדים שלישים.

הנך נדרש לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לפני השימוש בו.

מסמך זה, הוא תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות (להלן ייקרא יחדיו גם: "התקנון") מסדיר ומגדיר את היחסים בין בעלי האתר אמיתי בן אור, עו"ד (להלן: "בעלי האתר") לבין הגולשים/ות ו/או המשתמשים/ות באתר (להלן:"הגולש"), ואת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

באתר ישנם מידעים ותכנים שונים הכוללים בין היתר – תכנים מילוליים, חזותיים, קוליים ו/או אור –קוליים, וידיאו וכיו"ב, ו/או שילוב ביניהם, המוצגים בדרכים שונות, בין שהועלו ו/או עוצבו ו/או עובדו ו/או הוצגו ו/או נערכו ישירות על ידי בעלי האתר ו/או ובין שבאמצעות צדדים שלישיים, ותכנים אלו יכולים לכלול בין היתר ומבלי לצמצם – מאמרים, כתבות, סקירות, לינקים, ניתוחים, טקסטים, חוות דעת, תגובות, הערכות, תמונות, צילומים, איורים, הנפשה, תרשים, דמויות, הדמיה, דגימה, קבצים מוזיקליים, סרטונים, מצגות, מידעונים, חוברות, נתונים, מידע, ידיעות, קבצים ומידע ותכנים שונים המצויים באתר ו/או הדמיה, קוד מחשב, תוכנה, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, תו, סימן, סמל, הקיימים כעת באתר ו/או שיהיו באתר בעתיד והמתעדכנים מעת לעת בין ישירות על ידי בעלי האתר ו/או על ידי צדדים שלישיים, ו/או לינקים ו/או פלטפורמות/מכשירי קצה שונים ו/או תכנים ו/או תגובות המועלים על ידי הגולשים ו/או המשתמשים השונים (להל: "תוכן האתר").

שימוש בשירותי האתר השונים ו/או בתוכן האתר המסופק לך לגולש כפוף להוראות תנאי שימוש באתר ומדיניות הפרטיות הקבועה בו

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים באתר ו/או כל סוג של שימוש בתוכן האתר מבטאת ומהווה הסכמה בלתי חוזרת מצדך לתנאי תקנון זה.

קודם לשימוש באתר הנך נדרשת לקרוא היטב ובקפידה את כל הוראות תנאי השימוש המפורטים להלן ואת מדיניות הפרטיות הקבועים בו.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא ו/או בתוכן האתר. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

כל שימוש מצד הגולש ו/או מי מטעמו כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הקבועים להלן, ואין לסטות מהם אלא בכפוף לאישור כתוב ומיוחד ומראש מצד בעלי האתר.

תנאים אלו חלים על כל סוג של שימוש באתר ו/או בתוכן האתר ו/או בשירותי האתר בין באמצעות תקשורת/מחשוב שונים או כל דרך ותצוגה של התכנים באתר (ובכלל זה מכשיר סלולארי; מחשב נייד ועוד).

השימוש באתר ייעשה לצרכים הפרטיים והאישיים בלבד של הגולש ובשום תנאי לא לצרכים מסחריים, ו/או לצרכיו של צדדים שלישיים, אלא בכפוף להסכמה מראש ומכתב על ידי בעלי האתר. השירות שניתן באתר הינו כמות שהוא (AS IS) והנו באחריותו הבלעדית של הגולש.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחסים לשני המינים יחדיו.

קטין (מתחת לגיל 18) נדרש לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחד עם הוריו ו/או אפוטרופוס אחר מטעמו, וכל שימוש באתר ובתכניו כפוף להסכמתם המלאה והבלתי חוזר של ההורה או האפוטרופוס ושל הקטין.

קניין רוחני

האתר,תוכן האתר (כהגדרתו לעיל)  וכן זכויות היוצרים, סימניו המסחריים, עיצוב האתר והקניין הרוחני באתר ו/או בתוכן האתר ו/או בשירותיו השונים הינם של בעלי האתר בלבד או של צדדים שלישיים שהעניקו לבעלי האתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור, והם מוגנים על פי כל דין.

בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, בעלי האתר הינם הבעלים הבלעדיים של האתר, תוכן האתר, שמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל גם את מלוא תוכן האתר כהגדרתו לעיל (להלן - "המידע").

אין להעתיק, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם, למכור, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו בין ישירות על ידי הגולש או מי מטעמו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש מסחרי או פרטי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת בעלי האתר.

השימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו אינו מקנה לך שום ואף סוג של קניין רוחני בהנ"ל ו/או רישיון ו/או זכויות בקניין הרוחני של בעלי האתר וברכושם.

הגולש מצהיר כי הינו בעל מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל התכנים אותם מעלה, (ככל ויעלה, וככל והדבר יתאפשר באתר) והינם על פי כל דין קיים, ובכלל זה חוק זכויות יוצרים, חוק איסור לשון הרע וחוק הגנת הפרטיות וכל דין אחר.

בעצם שימוש באתר הגולש נותן הסכמתו, וממחה באופן בלתי חוזר את זכויות היוצרים, בכל התכנים אותם העלה, ונותן הרשאה בלתי חוזרת לבעלי האתר לעשות שימוש לא מוגבל בזמן, ככל העולה על רוחם, בכל העולם, להעתיק, לשנות, לשכפל, להשכיר, למכור  למסור לציבור ועוד וללא הגבלה, ולנהוג לכל דבר ועניין כמנהג בעלים, בכל התכנים אותם הגולש מעלה לאתר, והכול לפי שקול דעתם העצמאי של בעלי האתר, לרבות ומבלי להגביל באתרים שונים, בפלטפורמות ודרכים שונות לפרסום ו/או שיווק ו/או שימוש, והגולש יהיה מנועה מהעלאת כל דרישה ו/או טענה בקשר לכך, וכמו כן מוותר בזאת על כל קבלת תמורה כספית בקשר לכך.

הגבלת אחריות

יובהר למעלה מכל ספק כי תוכן האתר ו/או כל המידע ו/או התכנים המצויים באתר באים לתת לגולש מידע כללי בלבד ואינם מהווים, ואינם יכולים להוות מיצוי ו/או התייחסות של אותה סוגיה ואין להסתמך עליו ככזה.

אין אנו מתחייבים בשום צורה ואופן שהמידע המופיע באתר הינו מדויק, שלם ומעודכן ועל המשתמש חלה האחריות לבדוק את אותה סוגיה לפי שיקול דעתו.

יתרה מכך יודגש ויובהר, ותנאי ראשוני ויסודי מצידו של הגולש לשימוש באתר, כי תוכן האתר לא שלם, לא מקיף, איננו יכול להיות מעודכן, ואיננו יכול ליתן כל התייחסות משפטית ראשונית או אחרת לכל סוגיה משפטית, ובוודאי שאיננו יכול להיות מדויק, ועל הגולש קמה החובה לפנות ולקבל ייעוץ משפטי מעורך דין.

הגולש מתחייב ומאשר עם שימושו באתר כי איננו מסתמך על האמור ומפורט באתר, והוא יהיה מנוע מהעלאת כל טענה כלפי בעלי האתר, במקרה שבו המידע ותוכן האתר שגוי, מטעה, ואינו נכון, וכי קמה עליו החובה העצמאית לפנות לייעוץ משפטי.

כל האמור באתר אינו מהווה ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין באמור באתר משום הצעה או קיבול של משרדנו לקבל או ליתן ייצוג או ייעוץ משפטי. בנוסף, המידע המצוי באתר ותוכן האתר וכל קבלה של מידע אינם מקיימים יחסי עורך דין – לקוח.

הגולש מקבל על עצמו את מלוא האחריות ביחס לשימוש באתר ובמידע המצוי בו, ובעל האתר לא יישא בכל אחריות בגין פעולות המסתמכות על תוכן האתר ו/או המידע שפורסמו בו, ומובהר לגולש כי עליו להימנע מלהסתמך עליו

בעלי האתר והאתר אינם מתחייבים כי השירותים, יינתנו כסדרם לא יופרעו ברציפות, ללא טעויות, שגיאות, בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה ויהיו בטוחים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי בעלי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל בעלי האתר מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

בעלי האתר אינם אחראים לכל אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר משימוש ואי שימוש באתר.

בעלי האתר אינם אחראים לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של האתר, תוכן האתר ו/או תכני גולשים, ובכלל זה אינם אחראים לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתר של בעלי האתר ובשירותים המוצעים והכלולים בו.

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ובעלי האתר והאתר אינם אחראים לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

בעלי האתר אינם שולטים אינם מפקחים ואינם אחראים על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך אתר בעלי האתר ו/או טיבם ו/או איכותם ו/או דיוקם, ואל לו לגולש להסתמך עליהם, ובעלי האתר אינם אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה מכול קישור, הצגה או פרסום של תכנים המופיעים באתר.

אין בתוכן האתר ו/או בפרסומים השונים ו/או בהימצאותם של לינקים שונים המבוצעים באתר כדי לעודד, להביע דעה, להמליץ ו/או כדי ליתן כל מצג ו/או התחייבות כלשהו מצד האתר ו/או בעלי האתר בקשר לפרסומים או ללינקים ולאתרים אליהם הם מקשרים. כל הסתמכות על תוכן אתר, המידע, הפרסומות, החומרים השיווקיים, האתרים המקושרים, המידע והתכנים השונים נעשים על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

הגולש מצהיר כי תוכן האתר הינו מידע ראשוני בלבד, וודאי ובוודאי אינו מהווה ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת מקצועית עליה ניתן להסתמך, ולשם קבלת ייעוץ מקצועי קונקרטי אמין ומקצועי יש לפנות באופן ישיר לעורך דין.

תוכן האתר ו/או השירותים הניתנים בו הינם לצרכי אינפורמציה ראשונית בלבד, והגולש נדרש בבדיקות מקפידות מצידו, לוודא אמתותם, נכונותם, דיוקם ואינם מהווים חוות דעת מקצועית ו/או ייעוץ משפטי, ולא מהווה תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.

כל הסתמכות של הגולש על תוכן האתר ו/או על כל תוכן, מידע, פרסומות, מידע מסחרי, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, תכנים המופיעים בצ'אטים, פורומים ועוד נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית, ומומלץ לו שלא לעשות כן . מאחר ויתכן כי במסגרת התכנים שמועלים בו האתר עלול להכיל קישורים לאתרים שונים,  שאינם מופעלים על ידי האתר או מי מטעמו, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: "אתרים שונים") מובהר בזאת כי אין לאתר www.eblawyers.co.il  כל שליטה על האתרים האחרים או תוכנם, והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, מדיניות הפרטיות ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. ועל כן כל כניסה, גלישה ושימוש באתרים השונים הללו תהיה על אחריות הגולש בלבד.

בעלי האתר והאתר אינם אחראים בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, נלווה, תוצאתי ו/או אינצידנטלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים ו/או אובדן תוכנות ו/או אי נוחות ו/או עוגמת נפש הנובע מהשימוש באתר ו/או בתוכן האתר ו/או בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים אשר עלולים להיגרם לגולש כתוצאה מכל סוג של שימוש באתר.

בעלי האתר אינם אחראים בשום צורה ואופן על הטעויות, השגיאות, בין הטכניות ובין המהותיות ו/או אי דיוקים העלולים לנבוע מהשימוש באתר ו/או בתוכן האתר, והגולש מתחייב כי איננו מסתמך על תוכן האתר, ובעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לנזק ו/או הוצאה או כל חסרון כיס מכל סוג שהוא בקשר לכך.

למען הסר ספק יובהר כי ככל שמתפרסם באתר זה תכנים שפורסמו על ידי צדדים שלישיים ו/או נמצאים בבעלות צד ג' אינו באחריות מפעילי האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמם והם לא יישאו באחריות כלשהי לגביו, בין אם עקיפה או ישירה, והשימוש וההסתמכות על מידע זה הינו באחריות הגולש בלבד.

הצהרות והתחייבויות הגולש

בנוסף, ומבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, מצהיר כל גולש ומתחייב כלהלן:

לא לעשות כל שימוש לרעה או בחוסר תום לב באתר ו/או בתוכן האתר ו/או בשירותיו השונים;

לא להשתמש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;

לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים אחרים בפורום;

לא להעלות לאתר ולא לצרף קישורים לאתרים אחרים הנוגעים חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;

לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;

לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;

לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק;

לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים ו/או מספר טלפון;

לא לערוך פרסום מסחרי באמצעות פורומים באתר;

לא להשתמש בשירותים של האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין, ובכלל זה שיגור ו/או מסירה של תכנים - בעלי אופי מיני בוטה; גזעני; מוציאי לשון הרע, בניגוד לכל דין; פוגעים בפרטיות; מזיקים או פוגעים ברגשות משתמשים ו/או גולשים אחרים ו/או ציבורים אחרים; בעלי אופי מסחרי; מעודדים לביצוע עבירות פליליות או עוולות אזרחיות; העלאת תכנים אשר הקניין הרוחני בו אינו של הגולש; תוכן שיקרי ו/או מטעמה ו/או פוגעני;  ;

להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לה, מעת לעת, ע"י בעלי האתר.

לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר ו/או להטעין ו/או לשדר כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), רובוט, לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) , יישומים מזיקים (Malicious Applications) ) ו/או כל סוג אחר שנועד לפגוע ו/או לשבש ו/או לעכב ו/או להגביל ו/או להרוס את השימוש באתר ו/או בשרתים ו/או בחומרה ו/או בתוכנה המשמשים להפעלת האתר וכיו"ב, ו/או למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995 ו/או לא לשבש בכל צורה ו/או דרך כלשהי את האתר ו/או תוכן האתר ו/או שירותיו ו/או מנוע חיפוש ואחזור מידע, או כל אמצעי אחר (ידני או אוטומטי) שמטרתו אחזור, איתור, לאנדקס מידע או שמטרתו לגלות את הקוד ואת מאגר הנתונים;

לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלים;

לא לשלוח "דואר זבל" (SPAM) או הצפה של שרתי האתר בכל דואר אחר;

לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;

לא להתחזות לאחר ו/או לשדר כל חומר שיקרי או מטעה;

לא לבצע כל העתקה ו/או עיבוד ו/או שינוי ו/או פירוק ו/או הרכבה מחדש של כל חלק מתוכן האתר ו/או האתר;

לא להתחקות אחר אדם ו/או אדם באמצעות אתר, ולא לאגור מידע פרטי על משתמשים אחרים;

הגולש לא יציב את האתר או כל חלק ממנו בתוך מסגרת של אתר אחר /או כחלק ממנו ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי האתר.

לא לבצע ולא להפעיל כל יישום לשם ביצוע ו/או חיפוש ו/או סריקה ו/או העתקה ו/או אחזור של תכנים מתוך האתר, ובכל תנאי לא ליצור כל לקט ו/או אוסף ו/או מקבץ ו/או מאגר  המשתמש בתוכן האתר.

גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל - יחסם, התכנים שהעלה, ככל והעלה – יוסרו לפי שקול דעת בעלי האתר, ובעלי האתר יהיו רשאים לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר מבלי לפגוע ביתר זכויותיהם.

לא לפגוע בשום צורה ו/או דרך בקניינם הרוחני ו/או זכויותיהם השונות של בעלי האתר ושל האתר ובכלל זה בתוכן האתר, זכויותיו בתוכן האתר, באתר, בשירותים הניתנים, סימני מסחר, זכויות יוצרים;

לא להפריע בשום דרך ו/או אופן בפעילויותיו השונות של האתר;

הגולש מתחייב כי יישא בכל נזק ו/או תוצאה שתיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מהפרת התחייבויותיה אלו;

הגולש יודע כי בעלי האתר והאתר שומרים על זכות לבחון ולבחור אלו תכנים להעלות ואלו לא, וזאת לפי שקול דעתם העצמאי שלהם ו/או הזכות למחוק תכנים שהועלו לאתר מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעת העצמאי ואף מבלי כל סיבה, ומבלי שהדבר יטיל כל התחייבות לבדוק באיזה שהיא דרך את התכנים המועלים כאמור.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שהתכנים השונים אשר יעלה, ככל ותעלה יהיו חשופים לעיון הציבור הרחב, ולתגובות והתייחסויות הגולשים השונים, ובעלי האתר והאתר לא יישאו בכל אחריות בקשר לכך, ובעלי האתר והאתר אינם מביעים כל דעה ו/או עמדה ו/או אישור דבר תכנים אלו מטעם הציבור ו/או צדדים שלישיים, ולא תבדוק אותם ואת תוכנם.

האתר ובעלי האתר רשאים לפי שיקול דעתם העצמאי, ללא מתן הודעה מוקדמת, לסיים ולסגור את פעילות האתר ו/או חלקיו ו/או להחליף ו/או לשנות ו/או למחוק תכנים שונים ו/או מתוכן האתר לפי שקול דעת הבלעדי ו/או תכנים ו/או מידעים הסוטים ו/או מפרים את תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות ו/או מהווה שימוש לא ראוי ו/או לא נכון באתר, בשירותיו או בתכניו. כך גם האתר ובעלי האתר רשאים לשנות את מראהו, זמינותו, מבנהו, תכניו השונים, בין שהועלו על ידם, בין שהועלו על ידי הגולש ו/או גולשים אחרים לפי שקול דעתם העצמאי, ולא יהיה לגולש כל טענה בקשר לכך.

ככל ואתה מזהה מידע לא אמיתי ו/או לא מדויק ו/או שמפר את הוראות תנאי השימוש, כי אז הינך מתבקש לפנות לבעלי האתר בכתובת דוא"ל  המופיעה בצור קשר.

הגולש מודע ויודע שייתכן וחלק מתוכן המידע המפורסם לא אמיתי ו/או לא מדויק ולא נכון, בחלקו או במלואו, ובעלי האתר והאתר לא ייקחו כל אחריות בקשר לתוכן ו/או מידע המפורסם באתר. הגולש מאשרת כי ידוע לו שבמידה ולא יקיים את תנאי התקנון, אין זה אומר שהאתר או בעלי האתר ויתרו על זכויות ו/או טענות שעשויות להיות להם (כגון נקיטה בהליכים משפטיים)

מדיניות הפרטיות

בעלי האתר והאתר מכבדים את הפרטיות של הגולש.

הגולש מצידו מחויב למסור פרטים מלאים, מדויקים ונכונים.

בעלי האתר או האתר רשאים מעת לבקש לאשר ו/או לעדכן את מידע של הגולש.

מטרת סעיף זה הינה לסקור את הדרך בה משתמש בעלי האתר ו/או האתר במידע של הגולש (כהגדרתו להלן).

בעלי האתר והאתר אוספים ו/או יאספו מידע אודות המשתמש, בין היתר באמצעות שתי דרכים – הראשונה הינה המידע אשר מסופק ישירות ובאופן אקטיבי על ידי הגולש – הם הפרטים האישיים כגון- שם, ת.ז., טלפון, כתובת, אמצעי תשלום ועוד. השני מידע הנלמד מאופן השימוש באתר שלנו, בתוכן האתר ובשירותיו השונים, העמודים בהם צפתה הגולש, כתובת IP  ועוד.

מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנאספו בדרכים השונות שנמסרו לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או כחלק מההליך הרשמה ככל והיה, ובקשר לכל מידע אודות הגולש, אותו מסר הגולש ו/או נתקבל ו/או נאסף אודות הגולש בזמן הגלישה באתר ובכלל  (להלן: "מידע של הגולש").

הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצדך לכך שבעלי האתר יוכלו לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים.

במסירת המידע על הגולש ושימוש באתר, וכול עוד לא נערכה פנייה אחרת מצד הגולש לאתר ו/או לחברה (לרבות בדרך של 'צור קשר'), הגולש נותן הסכמתו להעברת קובץ המכונה (COOKIE) למחשבה האישי באמצעות שרת האינטרנט, שמטרתו זיהוי מהיר ויעיל של המחשב של הגולש על ידי האתר. יצוין כי אין ביכולת בעלי האתר לאחר מכן להסיר את קבצי ה COOKIE -ואלו יוסרו על ידי הגולש בלבד, ככל ויהיה מעוניין בכך.

בעלי האתר רשאים להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירותים נוספים של בעלי האתר ו/או של צד ג' מטעמם של בעלי האתר.

בעלי האתר מקפידים לשמור על הוראות כל דין ובכלל על הוראות חוק הגנת הפרטיות עפ"י דין, רשימות או מסמכים, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר.

בנוסף, בעלי האתר שומרים לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה/עושה באתר בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין בעלי האתר, ו/או במקרה של הפרת התנאים ע"י הגולש, ו/או במקרה שבעלי האתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי, יסברו כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלו או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של בעלי האתר עם גוף כלשהו ו/או במקרה של מחלוקות משפטיות בין הגולש לבין האתר ו/או בעלי האתר ו/או במקרה של חשש כי פעולות הגולש באתר מבוצעות למטרות תרמית מכול סוג שהוא ו/או שנחזות להיעשות בניגוד לדין או בחוסר תום לב ו/או בעלי האתר ו/או האתר יעמדו בפני איום שינקטו כלפיה בצעדים משפטיים (אזרחיים או פליליים).

בגלישה באתר ובשימוש בשירותים וכל עוד לא הודעת לחברה אחרת, הרי שהנך מסכים כי בעלי האתר יעשו שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות הפרטים שהוזנו באתר ו/או לצרכים עסקיים ועסקאות עם צדדים שלישיים.

בעלי האתר והאתר יהיו רשאי לעשות שימוש במידע על הגולש לצרכי האתר ושימושים עסקיים, ושל שירותים ותכנים שהיא מציעה; כמו גם למחקרי סטטיסטיקה לצדדים שלישיים; ומפרסמים, כמו גם לשם שיפור השירותים; ליצירת קשר טלפוני.

עם הכנסת המידע של הגולש ומסירתו באתר לידי האתר ובעלי האתר, והכנסתו לבסיס המידע והנתונים של בעלי האתר, ישלחו בעלי האתר והאתר מידע שיווקי באמצעות דיוורים אלקטרונים ורגילים, ובין אם מדובר במידע שיווקי ופרסומות עבור האתר ו/או בעלי האתר ובין אם המדובר עבור צדדים שלישיים.

באם אין ברצונך לקבל פרסומות ומידע שיווקי כאמור, הנך מתבקש לפנות לכתובת דוא"ל על מנת שיוציאו אותך ולא ישלח אליך עוד כאמור חומר שיווקי ומידע פרסומי.

במסירת המידע של הגולש, הגולש נותן הסכמתו כי המידע של הגולש יירשם במאגריה של בעלי האתר ושל האתר, וכי אלו יוכלו לשמור פרטים אלו, ופרטים נוספים שנשמרו אודות הגולש, כמו גם של הגולשים ושל המשתמשים האחרים, ולהעבירם לצדדים שלישיים.

בעלי האתר והאתר אינם אחראים לשימוש במידע שמתקבל מצדדים שלישיים ו/או נמסר לצדדים שלישים ו/או גופים מסחריים ו/או מפרסמים שונים (לרבות המפורסמים באתר), ואינם באחריות הגולש.

בעלי האתר יפעלו לשמירת המידע המאוחסן של הגולש באתר במערכות מתקדמות, אך אין הם יכולים להתחייב ו/או לשאת באחריות כי לא תתבצע חדירה לא חוקית למאגרי המידע שברשות בעלי האתר ו/או באתר ו/או לתוכן האתר.

לגולש ידוע כי לצד המידע הנמסר על ידך באופן אקטיבי, כגון שמך, כתובת דוא"ל וכיו"ב, נשמר מידע נוסף שלא מזהה אותך באופן אישי אלא שומר את מידע סטטיסטי שונה, כתובת IP וכיו"ב, ואת כולם בעלי האתר והאתר רשאים להעביר לצדדים שלישיים, ושאינו יזהה אותך באופן אישי.

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את תנאי מדיניות שמירת הפרטיות, מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

על אף העובדה שהאתר לא מנהל מאגר מידע כהגדרתו בחוק, ככל שיסופק על ידי הגולש מידע האישי הרי שמסירת הפרטים האמורים מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת פנייה חוזרת מבעלי האתר, דברי דואר מהאתר, מידע מקצועי, סקירות, הודעות רלוונטיות, ומידע נוסף העשוי לעניין את המשתמש לרבות, בין היתר בדואר אלקטרוני.

 

רישום לאתר

באם תידרש במהלך הרישום למלא פרטים אישיים שונים, אמיתיים ונכונים, שחלקם יהיו בגדר חובה וחלקם בגדר רשות, להגדיר סיסמא ושם משתמש.

הנך האחראי הבלעדי לשמירת הסודיות של הסיסמא ולפנות בכתב מיד עם היוודע לך על שימוש בלתי מורשה בסודיות ו/או בסיסמא ו/או בחשבון הפרטי ו/או הגדרותיך האישיות.

לעיתים כחלק מהרישום יתאפשר קישור לחשבון הפייסבוק שלך. בכדי לאפשר קישור זה תידרש ליתן הסכמתך מראש.

 

חיוג טלפוני ישיר

חלק מהשירות אותו מספקת בעלי האתר והאתר, הינה הצגה של מספרי טלפונים לחיוג ישיר למספרי הטלפון הנמצאים באתר. בנסיבות של חיוג זה הגולש נותנת הרשאה ומסכים כי מספר הטלפון ממנו התקשר יישמר במאגר המידע של בעלי האתר.

ככל והגולש מבקש להעביר פרטי צור קשר במסגרת האתר, אשר מטרתו סיוע ביצירת קשר ישיר אל הגולש, כי אז הוא יודע ומאשר כי אין בעלי האתר ו/או האתר אחראים או מתחייבים בצורה כלשהי בקשר ליצירת קשר בפועל מצד בעלי האתר ו/או האתר ובוודאי שאין עניינם מתן ייעוץ דחוף מכול סוג שהוא. במקרה דחוף יש לערוך פנייה ישירה ודחופה.

הגולש מאשר כי במסירת הפרטים האישיים השונים, אותם הוא מוסר באתר, ככל ואכן הוא מוסרת, הוא מעניק ונותן הרשאה לבעלי האתר ולאתר לעשות שימוש ולשמור פרטים אלו במאגריה, ומידע נוסף שהצטבר בקשר לגולש, לשם ביצוע פעולות מעת לעת, כגון, יצירת קשר, שירותי דיוור ישיר ועוד.

הגולש יודע כי במסירת מספר הטלפון הנייד ו/או פרטים נוספים על ידו לבעלי האתר במסגרת השירותים המפורטים זה, הוא מאשר כי בעלי האתר יהיו רשאים לשמור במאגריהם את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו ומתן שירותי דיוור

 

שיפוי

הגולש ישפה את בעלי האתר ואת האתר ו/או מי מטעמם ו/או שלוחיהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם בקשר והנובע מתביעה כספית ו/או דרישה ו/או נזק, הפסד, אובדן רווח, ולרבות הוצאות משפטיות שייגרמו עקב הפרת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות אלו על ידי הגולש או מי מטעמו.

 

דין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז חיפה בלבד.

person-s-hand-sign-documents-desk-busine

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

bottom of page