top of page
 • תמונת הסופר/תעו"ד אמיתי בן אור

הסדר חוב במסגרת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)


כולם מכירים את הליך פשיטת הרגל או הליך חדלות פרעון בשמו החדש, אבל לא כולם יודעים שיש אפשרות להגיש הצעה להסדר אפילו לפני מתן צו לפיחת הליכים ואז אותו חייב יוכל להימנע מהליך חדלות הפרעון.

מי שכבר נמצא במצב שהוא לא יכול להחזיר את החובות שלו או שהוא צופה כי ייתכן והוא עלול להמצא במצב של חדלות פירעון, רשאי להגיש לבית-המשפט בקשה לאישור הסדר חוב.

מי זכאי להגיש את ההצעה?

 • מי שסכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח.

שלבי ההסדר

 • קודם כל יש לערוך בקשה מסודרת ואז להגישה לבית-המשפט שבתורו יחליט האם להעביר את הצעת החייב לאישור הנושים שצוינו בבקשה, הקריטריונים שאותם שוקל בית המשפט הם רבים ומגוונים אך בעיקר מתרכזים בהתכנות של ההצעה מצד אחד ומאידך בנסיבות ההסתבכות.

 • אם בית-המשפט נתן אור ירוק לפתיחת ההליך, הוא ימנה "נאמן הסדר"- עו"ד חיצוני שיהיה זה שיפקח על ההליך מטעמו של בית המשפט.

 • אותם נושים שהחייב הצהיר עליהם בבקשת ההסדר יקבלו הודעה על כך שהחייב הגיש הצעה להסדר חוב על מנת שיוכלו לקבל את ההצעה ולהיערך אל ההליך.

 • נאמן ההסדר יקבע מועדים שבהם יתקיימו ישיבות לצורך הגעה להסדר חוב בהשתתפות החייב והנושים כמו כן יקבעו לוחות זמנים והמועד האחרון להגשת תביעות החוב של הנושים.

אישור ההסדר על ידי הנושים

 • נאמן ההסדר יקיים ישיבות בהתאם לסוג הנושים (ישנם נושים "מובטחים" ונושים "רגילים") וסוג החובות (חובות "רגילים" וחובות "בדין קדימה" כמו מזונות, רשויות המס ועוד).

 • ההצעה להסדר החובות תאושר על ידי הנושים אם יתקיימו שני תנאים הבאים:

 1. רוב הנושים שהצביעו באותה הישיבה תמכו בהצעת ההסדר.

 2. המצביעים שתמכו בהצעה, מהווים ביחד לפחות 75% מכלל אחוז הנשייה של ההצבעה באותה ישיבה.

 • לאחר מכן, נאמן ההסדר ידווח לבית-המשפט על תוצאות הישיבה אם ההצעה עבר או לא .

 • בית-המשפט יקיים דיון בהצעה להסדר החוב ויחליט האם לאשר את ההסדר או לדחות אותו (לבית המשפט סמכות להתערב בהסדר גם אם ההסדר עבר ברוב הנדרש בישיבת ההסדר).

 • אם בית-המשפט אישר את ההסדר - על החייב יהיה לעמוד בתנאיו ובהסדר התשלומים שנקבע בו.

 • בסיום, לאחר שהחייב שילם את מלוא החוב לפי ההסדר, תוגש על ידי נאמן ההסדר או החייב הודעה לבית-המשפט על כך שהחייב עמד בתנאי ההסדר.

חשוב להדגיש

 • את הבקשה לאישור הסדר חוב ניתן להגיש בכל שלב, כלומר, לפני מתן הצו או אחרי מתן הצו.

Comments


bottom of page