top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד אמיתי בן אור

מה זה בעצם פשיטת רגל ?


המושג "פשיטת רגל" הוא המונח שהיה מקובל לכל בן אדם או עוסק מורשה שלמעשה לא יכול להחזיר את חובותיו.

לגבי חברה בע"מ שימש המונח "פירוק" ככזה שמתייחס לחברה בע"מ שאינה יכולה עוד להחזיר את חובותיה.

אולם בשנת 2018 חוקק חוק חדש - חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח 2018 ושניה את כל ההליכים שהיו קיימים עד כה בכל הקשור לפתרון בעיית החובות הן של בני אדם ("יחידים") והן של חברות בע"מ ("תאגידים").

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח 2018- מסדיר את כל היבטי חדלות הפירעון של החייב כאשר נעשית הבחנה בין יחיד ותאגיד החל מהסדרי החוב וחובות נושאי המשרה בתקופה שקודמת לפתיחת הליכי חדלות הפירעון, לאחר מכן בהליכי ההבראה והשיקום ובסוף אף בפירוקו של חברה בע"מ וחיסול פעילותה.

החוק החדש נכנס לתוקפו ביום 15.09.2019 וממועד זה הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".

למעשה ישנם שני סוגים עיקריים של פשיטת רגל:

  • הליך פשיטת רגל ביוזמת חייב

  • הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה
האיור הגרפי הנ"ל מתייחס להליך פשיטת רגל ביוזמת החייב עד לחוק החדש.

אחרי החוק החדש ההליכים השתנו אך בגדול מדובר באותו רעיון להלן המונחים כפי שהם שונו בחוק החדש:

להלן איור גרפי של שלבי הליך חדלות הפירעון החדש:留言


bottom of page