top of page
  • תמונת הסופר/תAmitai yosef Benor

איך להתכונן לשימוע במקום העבודה


אם הוזמנתם לשימוע לפני פיטורין, ישנם כמה דברים חשובים שתדעו לגבי ההליך ולגבי חובותיו של המעסיק. כך תוכלו להגיע לשימוע מוכנים ולוודא שאתם מקבלים שימוע הוגן.


על פי פסיקת בית הדין לעבודה חלה על המעסיק חובה לערוך שימוע לעובד בטרם פיטורין. מטרת השימוע היא להציג בפני העובד את הנימוקים בגינם המעסיק שוקל לסיים את עבודתו, וגם לתת לעובד להציג נימוקים המצדיקים את המשך עבודתו.


עובד שפוטר ללא שימוע, או שהליך השימוע היה לקוי, ראשי לתבוע את המעסיק. בית הדין עשוי לבטל את הפיטורין או לחייב את המעסיק לשלם לתובע פיצויים עבור הליך פיטורין לא תקין.


ההליך הוא חובה לא רק במקרה של שימוע לפני פיטורין, אלא גם בכל שינוי בתנאי ההעסקה של העובד. במידה ומדובר בעובד שהתפטר מרצונו לא מתקיים שימוע.כיצד מתקיים הליך שימוע תקין


שימוע לפני פיטורין חייב להתקיים על פי הדין, להלן הדרישות:


  • הודעה מראש בכתב - על המעסיק ליידע את העובד בכתב על הכוונה לערוך שימוע לפני פיטורין. עליו לאפשר לעובד את הזמן על מנת להתכונן לשימוע.

  • בטרם השימוע, ובזמן סביר, על המעסיק לתת לעובד את הנימוקים להפסקת העסקתו. אלו חייבים להיות נימוקים מלאים ומפורטים ולא נימוקים כלליים. כדאי לבחון את המסמך בעזרת עורך דין דיני עבודה בחיפה.

  • במהלך השימוע על המעסיק לשמוע את טיעוני העובד ולשקול אותן. בית הדין לעבודה הגדיר זאת כך ”לשקול אותם בנפש חפצה ובלב פתוח“. המשמעות של זה היא שהמעסיק לא יכול להגיע לשימוע עם החלטה ידועה מראש. אם העובד פוטר זמן קצר לאחר השימוע או שכבר מונה לו מחליף, זהו בסיס לטענה כי המעסיק לא שקל את טענות העובד כנדרש.

  • על המעסיק לערוך פרוטוקול לשימוע. על הפרוטוקול להתייחס לכל הטענות (עובד ומעסיק). על שני הצדדים לחתום על הפרוטוקול. עותק יימסר לעובד.

  • לעובד הזכות להגיע לשימוע לפני פיטורין עם עורך דין מטעמו ו/או נציג של ועד העובדים.

  • לאחר השימוע על המעסיק לתת לעובד תשובה ברורה לגבי ההחלטה שהתקבלה.


כל פגם בהליך משחק לטובתו של העובד ויכול להיות עילה לתביעה בבית הדין לעבודה.

Comments


bottom of page